ars Christian Lilleholt og borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart

Føns Nærvarme er opstået ud af et initiativ: Føns - Bæredygtig landsby, som vort lokaludvalg startede i 2011 i samarbejde med Middelfart Kommune. Mange beboere deltog i nogle arbejdsgrupper, som undersøgte mulighederne for at udnytte forskellige vedvarende energikilder - sol, vind, energi fra jord og havvand. Arbejdsgrupperne konkluderede, at skal VE-kilder udnyttes i større stil, må der etableres et lokalt fjernvarmenet. Mange har ikke mulighed for at lave individuelle tiltag.


Så det gik vi i gang med i 2012. Når vi forhørte os hos det nærmeste fjernvarmeværk, fik vi at vide, at vi var for små. De var meget flinke at tale med, men værket ville ikke engagere sig i vor opgave. At vi er (for) små, har vi sidenhen fået bekræftet mange steder. I hvert fald ville det kræve en meget stor tilslutning, hvis det skulle lade sig gøre.


Vi fik lavet en planlægningsrapport i december 2012, som viste, at et halmfyret system ville kunne hænge sammen - også økonomisk - hvis vi havde en stor tilslutningsprocent. Men det frygtede initiativtagerne, at vi ikke kunne nå i Føns.


Så inviterede kommunen os på en tur sammen med politikere og embedsmænd til Samsø for at se deres meget aktive indsats for at gøre øen bæredygtig.


Her så vi, hvordan man i Ballen og Onsbjerg fik store tilslutningsprocenter ved at tage forbrugere med for en meget lille/en symbolsk tilslutningsafgift. Da vore politikerne samtidig lovede os, at vi kunne få en kommunegaranti til sikkerhed for lån til anlægsomkostninger, gik vi alligevel i gang.


I foråret 2013 havde vi interessetilkendegivelser fra knapt 40 husstande  i den vestlige del af landsbyen - det var op mod 70% i den del. Bedre kunne vi ikke forvente det i en planlægningsfase. Og i oktober 2013 blev Føns Nærvarme a.m.b.a. stiftet med 37 forbrugere. Andelsindskuddet var - og er stadig - 2500 kr.


En myndighedsbehandling blev igangsat med en tidsplan, som viste, at vi kunne levere varme til forbrugerne i oktober 2014. Samtidig blev anlægsarbejderne projekteret og udbudt. Høringer i forbindelse med planbehandlingen gav indsigelser, og licitationen på halmanlæg gav for høje anlægsomkostninger. Derfor blev planerne justeret, så vi indførte et flisfyret anlæg i stedet for halm. Og varmecentralen blev lagt ind i nogle eksisterende landbrugsbygninger, som var taget ud af drift.


Det medførte en forsinkelse af tidsplanen på 1 år. Men vi kom i gang. Den 1. oktober 2015 blev anlægget, som nu forsyner 43 forbrugere, indviet af energiminister Lars Christian Lilleholt og borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart.

Februar 2015
Februar 1015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015