Historie

Opstart:


Føns Nærvarme er opstået ud af et initiativ: Føns - Bæredygtig landsby, som vores lokaludvalg startede i 2011 i samarbejde med Middelfart Kommune. Mange beboere deltog i nogle arbejdsgrupper, som undersøgte mulighederne for at udnytte forskellige vedvarende energikilder - sol, vind, energi fra jord og havvand. Konklusionen var at skal VE-kilder udnyttes i større stil, må der etableres et lokalt fjernvarmenet.

Da vi i 2012 forhørte os hos det nærmeste fjernvarmeværk, fik vi at vide, at vi var for små, og man ville ikke engagere sig i vores opgave. At vi er (for) små, har vi sidenhen fået bekræftet mange steder.


Vi fik lavet en planlægningsrapport i december 2012, som viste, at et halmfyret system ville kunne hænge sammen - også økonomisk - hvis vi havde en stor tilslutningsprocent. Men det frygtede initiativtagerne, at vi ikke kunne opnå i Føns.

Så inviterede kommunen os på en tur sammen med politikere og embedsmænd til Samsø for at se deres meget aktive indsats for at gøre øen bæredygtig. Her så vi, hvordan man i Ballen og Onsbjerg fik store tilslutningsprocenter ved at tage forbrugere med for en nærmest symbolsk tilslutningsafgift. Da vores politikerne samtidig lovede os, at vi kunne få en kommunegaranti til sikkerhed for lån til anlægsomkostninger, gik vi alligevel i gang.


I foråret 2013 havde vi interessetilkendegivelser fra knapt 40 husstande i den vestlige del af landsbyen - det var op mod 70% i den del. Bedre kunne vi ikke forvente det i en planlægningsfase. Så i oktober 2013 blev Føns Nærvarme a.m.b.a. stiftet med 37 forbrugere og der blev valgt en bestyrelse med Erik Bitsch Olsen som formand.


Andelsindskuddet var - og er stadig - 2500 kr.


En myndighedsbehandling blev igangsat med en tidsplan, som viste, at vi kunne levere varme til forbrugerne i oktober 2014. Samtidig blev anlægsarbejderne projekteret og udbudt. Høringer i forbindelse med planbehandlingen gav indsigelser, og licitationen på halmanlæg gav for høje anlægsomkostninger. Derfor besluttedes det at gå fra halm til et flisfyret anlæg, som Birthe og Mogens Holmgård på Ronæsbrovej tilbød kunne etableres i nogle af deres landbrugsbygninger, som var taget ud af drift.

Det hele medførte en forsinkelse af tidsplanen på 1 år. Men vi kom i gang og den 1. oktober 2015 blev anlægget bestående af 2 biokedler på hver 200 kW med 43 forbrugere tilknyttet indviet af daværende energiminister Lars Christian Lilleholt og borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart.


De første år:


Vi startede så at sige på bar bund og skulle til at lære alt omkring fjernvarme, lige fra hvordan varmeforsyningsloven er skruet sammen og hvordan man fører varmeregnskab til hvordan man rent teknisk vedligeholder et fjernvarmesystem med kedler, ledningsnet og målere hos forbrugerne. Smedefirmaet Sprattenborg i Vissenbjerg installerede systemet og var specielt i starten konstant med på sidelinjen, når der var ting der ikke lige var til at forstå.


Med så få andelshavere og så stor en anlægskapital, der skulle forrentes, var der ikke råd til at ansætte en professionel varmemester, og den daglige drift og vedligeholdelse er derfor fra starten blevet varetaget af en lille driftsgruppe på i begyndelsen 5 og senere udvidet til 8 frivillige, som en uge ad gangen har haft ansvaret med værket og har haft en vagttelefon, så folk altid har kunnet komme i kontakt med en person fra driftsgruppen.


Rent økonomisk var det nødvendigt at sikre at der var midler nok til at betale de faste udgifter først og fremmest til tilbagebetaling af lånet. Afregningsprisen blev derfor fastsat med en fast arealafgift pr m² for den enkelte forbruger, og en mindre afgift for det faktiske forbrug, som skulle dække de løbende udgifter. Det gav en stor tryghed for bestyrelsen at selv om forbruget kunne svinge fra år til år, ville der altid være penge nok til at betale de faste udgifter.


De første par år fik vi leveret træstammer direkte fra bl.a. Wedellsborg-skovene, hvor en flishugger kom og flisede stammerne og kastede flisen direkte ind på lageret. Det gav dog mange udfordringer med at styre temperaturen i kedlerne, fordi træets fugtighedsgrad varierede meget, hvilket også gav sig udslag i at der ofte kom driftsstop når flisen pakkede sammen i fødesystemet. Efter mange eksperimenter og justeringer giv vi over til at få den færdige flis leveret fra Biosupply i Harndrup, hvor vi kunne få en mere ensartet fliskvalitet med færre driftstop til følge.


Selv med en bedre fliskvalitet måtte vi dog konstatere at fødesystemet stadig blev tilstoppet, når et flisstykke var for stort eller der var urenheder i sendingerne. Dette var en voldsom belastning for driftsgruppen, hvor den vagthavende ofte måtte af sted midt om natten for at løse problemet, og der var ofte nedbrud i mekaniske dele. Vi besluttede derfor at ombygge lageret og fødesystemet, så vi kunne modtage træpiller i stedet for. De var ganske vist noget dyrere men med en højere udnyttelsesgrad og vi fik samtidig vores reparationsudgifter væsentligt reduceret.    


Varmepumpe-projektet:


Lige fra starten har Føns Nærvarme haft et meget tæt samarbejde med Morten Westergård i Middelfart Kommune, og i slutningen af 2019 fik vi en henvendelse fra kommunen om vi var interesseret i at indgå i et samarbejde med dem og Syddansk Universitet SDU om at få etableret varmepumper som alternativ energiforsyning. Hvis vi selv nedlagde jordkablerne, ville projektet kunne finansiere indkøbet af 2 varmepumper på hver 80 kW, hvor SDU som en del af aftalen skulle få adgang til varmedata fra 10 udvalgte huse i Føns. Efter en del forhandlinger fik vi en aftale på plads og fik nedlagt 10 km jordkabler og varmepumperne begyndte at producere varme i starten af 2021. Hele dette sommerhalvår forsynedes Føns Nærvarme udelukkende med jordvarme, mens det var nødvendigt stadig at fyre på traditionel vis i kedlerne i vinterhalvåret og blot supplere med jordvarme.


Krigen i Ukraine betød at prisen på såvel brændsel som elektricitet steg voldsomt i løbet af 2022. Heldigvis lykkedes det at få en aftale på plads med Biosupply så vi var sikret en konstant levering af træpiller til en fornuftig pris. Derimod måtte vi konstatere at det med de voldsomt forhøjede elpriser ikke var rentabelt at bruge jordvarmeanlægget i hele vinterhalvåret 2022/23.


Udvikling i økonomi og antallet af forbrugere:


Afregningen blev fra starten fastsat med en arealafgift på 43 kr pr m² på baggrund af den enkelte husstands BBR-areal. Derudover en forbrugsafgift på 830 kr pr MWh. Det viste sig dog hurtigt at de 43 kr ikke var nok til at dække de faste udgifter, så arealafgiften blev i 2018 hævet til 50 kr pr m², og året efter justeret yderligere til 55 kr pr m². Disse priser har kunnet fastholdes i en række år indtil Ukraine-krisen i starten af 2022 betød at priserne på alle former for energi gik voldsomt i vejret, og Føns Nærvarme derfor også fra 2023 har været nødsaget til at hæve forbrugsafgiften til 1554 kr pr MWh, mens den faste arealafgift blev på de 55 kr pr m². Denne fordeling var som tidligere beskrevet for at arealafgiften skulle kunne dække de faste udgifter lån og forsikringer mm, og forbrugsafgiften skulle dække udgifterne til brændsel og el. Det var dog nødvendigt også at indføre en fast kvartalsafgift på 600 kr/måler for at få budgettet til at balancere.


Fra de 43 forbrugere i 2015 steg antallet af tilsluttede forbrugere langsomt gennem de næste 6-7 år efterhånden som private pillefyr skulle udskiftes og der blev bygget et enkelt nyt hus i Føns. I 2022 nåede man så til enighed med flere husstande på Præsteengen, som tidligere ikke havde været en del af Nærvarmens forsyningsområde. Efter godkendelse af en sådan udvidelse fik vi tilsluttet 3 nye husstande og nåede op på 50 forbrugere. Et par husstande kom yderligere til i 2023, så antallet af forbrugere ved udgangen af 2023 er på 53 forbrugere.


Omtale af Føns Nærvarme:


Fra den spæde start har Føns Nærvarme og Middelfart Kommune haft et godt og frugtbart samarbejde til glæde for begge parter, hvor kommunen har hjulpet med at få tilladelser på plads og med lavtforrentet lån i KommuneKredit, og hvor kommunen samtidig har kunnet præsentere Føns Nærvarme som en ”showcase” for hvordan et lokalt klimainitiativ kan realiseres og blive en succes. Vi har derfor lige fra starten haft besøg af mange både kommunale og private interessentgrupper, som har fået præsenteret værket og dets historie. Middelfart Kommune har også fremhævet Føns Nærvarme i forskellige sammenhænge, således vandt Nærvarmen Middelfart Kommunes klimapris i 2018 og vi var en del af Middelfart Kommunes indlæg som vandt KL’s klimapris i 2022.